อธิบายชุดวิชา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (6 หน่วยกิต)
Introduction to Tourism and Tourism Industry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวและผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมาย เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์การและสถาบันที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และจิตวิทยาบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล อันก่อให้เกิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเที่ยว ประวัติ ความเป็นมาของการท่องเที่ยวและโรงแรมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัด
การการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์การที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคำนึงสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...