อธิบายชุดวิชา

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (6 หน่วยกิต)
Sustainable Tourism Resources Management in Thailand
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
          2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี งานเทศกาลของไทย
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
          4. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
          5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เอกลักษณ์
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีของไทย
และการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...