อธิบายชุดวิชา

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต (6 หน่วยกิต)
Financial, Marketing and Production Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32339-1 การจัดการการเงิน (Financial Management) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
          2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการการเงินของธุรกิจ และความสัมพันธ์ของการเงินกับหน้าที่งานและนโยบายทั่วไป ขององค์การ
คำอธิบายชุดวิชา
          จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การขยายกิจการ การปรับปรุงกิจการ
การเลิกกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ
 
32339-2 การจัดการการตลาด และการผลิต (Marketing and Production Management) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการตลาด
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการผลิต
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการ
ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการ
ส่วนประสมการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด
          ระบบการผลิตและดำเนินการ การวางแผนผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต ทำเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและดำเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการ
ทำงาน การจัดลำดับงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการบริหารโครงการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...