อธิบายชุดวิชา

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี (6 หน่วยกิต)
Information Technology Application in Accounting and Auditing
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีระบบงานต่างๆ
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
          5. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำแนวการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ
          6. เพื่อให้ทราบเทคนิค และวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีทางด้าน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชี
ลูกหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบอื่นๆ การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริต ทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน วิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี การจัดทำแนวการตรวจสอบการจัดทำกระดาษทำการ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...