อธิบายชุดวิชา

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (6 หน่วยกิต)
International and Global Marketing
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อมของตลาดโลก และ การจัดการองค์กรเพื่อไปสู่ตลาดโลก
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด บทบาท และความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศ
          3. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติด้านการจัดการการตลาดเพื่อนำเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศ
          4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อมของตลาดโลก ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก
การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและความสัมพันธ์ของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในประเทศ
และตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการนำเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการ
ส่งออกและนำเข้า


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...