อธิบายชุดวิชา

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ (6 หน่วยกิต)
Economic and Public Finance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ และการคลังสาธารณะ
          2. เพื่อให้สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการคลังสาธารณะ
          3. เพื่อให้สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท ของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางการคลังและงบประมาณของไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...