อธิบายชุดวิชา

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (6 หน่วยกิต)
Public Policy and Planning
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
          2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ
          3. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการวางแผนในองค์การของรัฐได้อย่างถ่องแท้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และวิธีในการกำหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการ
ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน กระบวนการวางแผนพัฒนาระดับของ
แผน ขั้นตอนของการวางแผน บทบาทของงบประมาณต่อการวางแผน ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผน และการดำเนินการตามแผน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...