อธิบายชุดวิชา

33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Scope of Study and Research in Public Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงขอบข่ายและแนวทางการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งแนวทาง สากลและกรณีของ
ประเทศไทย
          2. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายวิธีการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และในการ
ค้นคว้าวิจัยด้านการบริหารงานของรัฐได้
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทางสากล และกรณีของประเทศไทย สภาพแวดล้อม
และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารรัฐกิจ วิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประโยชน์และการนำความรู้จากขอบข่ายการศึกษา และ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...