อธิบายชุดวิชา

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (6 หน่วยกิต)
Strategic Management in Public Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์
          2. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ระดับ ต่างๆ ได้
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์การภาครัฐได้ในทางปฏิบัติ
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และกำหนด
กลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์กรภาครัฐ และระดับหน้าที่ และฝ่ายต่างๆ ในองค์กรภาครัฐที่ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินกลยุทธ์ และการกำหนดระบบและวิธีการต่างๆ ในการควบคุมเชิง
กลยุทธ์รวมทั้งการประเมินผลกลยุทธ์ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะ
ความไม่แน่นอนและภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...