อธิบายชุดวิชา

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (6 หน่วยกิต)
Compensation and Employee benefits Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและวิธีการกำหนดเงินเดือน และค่าจ้าง
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและวิธีการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
          3. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการ แนวคิด วิธีการกำหนดเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล รวมทั้งการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลในองค์กรภาครัฐ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...