อธิบายชุดวิชา

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Recruitment and Selection
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดหาทรัพยากรบุคคล
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการและเทคนิคในการจัดหาทรัพยากรบุคคล
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและขั้นตอน วิธีการและเทคนิคการสรรหาและเลือกสรรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติ
งานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การ รวมทั้งหลักการ แนวคิด ข้อพิจารณาในการทดลองปฏิบัติงาน การเลื่อน การย้ายสับเปลี่ยน และการรับโอนใน
กรณีต่าง ๆ ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล การนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคไปใช้ในการสรรหาและเลือกสรร การบรรจุ
และแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติงาน การย้าย สับเปลี่ยน และการโอนบุคลากร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...