อธิบายชุดวิชา

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (6 หน่วยกิต)
General Principles of Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
          4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของผู้ใช้กฎหมายในสถาบันต่างๆ ของสังคมและเน้นให้ทราบถึงจรรยาบรรณของนักกฎหมายเพื่อเป็น
บรรทัดฐานที่ดีในสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการตีความกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายลักษณะต่างๆ หลัก
กฎหมายที่สำคัญบางประการ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ใช้กฎหมาย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...