อธิบายชุดวิชา

40103 กฎหมายเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agricultural Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย การใช้กฎหมายสาระสําคัญของกฎหมาย
ลักษณะต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์ ประมวลกฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ควรจะศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...