อธิบายชุดวิชา

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน (6 หน่วยกิต)
The Law for Community Leaders
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้นำชุมชน ในส่วนของความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความ จำเป็นสำหรับผู้นำชุมชน
          2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา แก้ปัญหา เพื่อให้คำแนะนำแก่สมาชิกในชุมชนได้
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาถึงกฎหมายในส่วนต่างๆ ตามบทบัญญัติที่กล่าวถึงแนวคิดและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจากการศึกษาถึงความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายแรงงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และสิทธิของประชาชนและการ
คุ้มครองประชาชนในกระบวนการยุติธรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...