อธิบายชุดวิชา

41002 เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน (6 หน่วยกิต)
Economics, Politics, and Governments for Community Leaders
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
          2. เพื่อให้มีความรู้ แนวคิดเรื่องกลไกตลาดและเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ
          3. เพื่อให้มีความรู้ แนวคิดเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
          4. เพื่อให้มีความรู้ แนวคิด วิวัฒนาการ และแนวการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง
          5. เพื่อให้มีความรู้ แนวคิด และแนวการศึกษาถึงอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง
          6. เพื่อให้มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพการเมืองและการปกครองในประเทศไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคใน
ด้านการบริโภค การออม การผลิตและการลงทุนของเอกชนและรัฐบาล ความสมดุลและความสัมพันธ์ของตลาดแบบต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจแบบ
ปิดและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรัฐ สถาบันทางการ
เมือง กลุ่มทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วิวัฒนาการขอบข่าย และสถานภาพการเมืองและการปกครองในประเทศไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...