อธิบายชุดวิชา

41003 การบริหารจัดการชุมชน (6 หน่วยกิต)
Community Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่ออธิบายแนวคิด หลักการเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนได้
          2. เพื่ออธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการชุมชนได้
          3. เพื่อประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนไปใช้ในภาคปฏิบัติการได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับชุมชน การพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมานฉันท์ มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างภูมิปัญญาชุมชนสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...