อธิบายชุดวิชา

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (6 หน่วยกิต)
Protection of Rights and Liberties of the People
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับการคุ้มครอง และรับรอง
          2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในภาพรวมที่จะนำไปสู่ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและกฎหมายในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามประเภทของสิทธิและ
เสรีภาพต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...