อธิบายชุดวิชา

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)
Administration of Local Administration Organizations
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชุมชนท้องถิ่น ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
          2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภายในและต่างประเทศ
          3. เพื่อศึกษากรณีปัญหาและการแก้ไขปัญหาขององค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งของไทยและต่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่น แนวคิดประชาสังคม รูปแบบการปกครองที่เน้นการมีส่วนร่วมและ การกระจายอำนาจ แนวคิดใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งมิติในด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารทางการเมือง) ประวัติการปกครองและ
วัฒนธรรมการปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบและกระบวนการการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญของไทย ยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาองค์กรการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาและตัวแบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยและ
นานาชาติ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...