อธิบายชุดวิชา

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (6 หน่วยกิต)
Development of Community Products
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาความเป็นมาความสำคัญ ประเภท และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการยกระดับและมาตรฐาน การเงินการบัญชี และการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
          4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
          5. เพื่อให้มีความรู้ในการนำทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญ ประเภทและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย งานฝีมือ ศิลปะประดิษฐ์ อาหาร เครื่องดื่ม
และสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา กิจกรรมชุมชนแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี การยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การเงินการบัญชีเบื้องต้น
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์
ชุมชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...