อธิบายชุดวิชา

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเกษตร
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการป่าไม้
          4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความรู้พื้นฐานการจัดการการเกษตร เช่น การจัดการการผลิต
พืชและสัตว์ การจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการเกษตรทางเลือก การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ความรู้พื้นฐานการจัดการด้านการป่าไม้ เช่น สวนป่า วนเกษตร ป่าชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ความรู้พื้นฐานการจัดการนํ้าเสีย ขยะและของเสียในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...