อธิบายชุดวิชา

41201 กฎหมายมหาชน (6 หน่วยกิต)
Public Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ทั่วไปในกฎหมายมหาชน
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชนโดยเน้นถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มตั้งแต่รัฐ ระบอบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ
การแบ่งแยกอำนาจ การใช้อำนาจอธิปไตย แนวนโยบายแห่งรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
          กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายปกครองตั้งแต่การปกครองของรัฐ ทฤษฎีการรวมและ
กระจายอำนาจ การแบ่งส่วนบริหารราชการแผ่นดิน บริการสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานจนถึงแนวความคิดเรื่องศาลปกครอง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...