อธิบายชุดวิชา

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (6 หน่วยกิต)
Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานในกฎหมายแพ่งเรื่องบุคคล นิติกรรมและสัญญา
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายเรื่องนั้นๆ กับสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะบุคคลโดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลำเนา นิติบุคคลลักษณะนิติกรรม ตั้งแต่ความหมาย
ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความลักษณะสัญญา
ตั้งแต่การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา การเลิกสัญญา จนถึงมัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...