อธิบายชุดวิชา

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (6 หน่วยกิต)
Civil Law II: Obligations and Delicts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายเรื่องนั้นๆ กับสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะหนี้ ตั้งแต่ความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึด
หน่วง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนและความระงับแห่งหนี้
          ลักษณะละเมิด ตั้งแต่ความรับผิดเพื่อละเมิด โดยการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่น ความรับผิดในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นต้นเหตุ
แห่งละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุความละเมิดและนิรโทษกรรม
          ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลักษณะลาภมิควรได้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...