อธิบายชุดวิชา

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (6 หน่วยกิต)
Criminal Law I: General Principles
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา รวมทั้งหลักในการตีความ กฎหมายอาญา
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาสามารถใช้ ความรู้วินิจฉัยปัญหาหรือ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา อาชญากรรมในสังคมได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา
โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...