อธิบายชุดวิชา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (6 หน่วยกิต)
Criminal Law II: Offenses
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกองค์ประกอบของความผิดอาญาต่างๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาได้
          4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงทั้งที่สมมุติและเกิดขึ้นจริงได้
          5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความผิดอาญาบางความผิดที่มีลักษณะ การกระทำใกล้เคียงกันได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความ
ผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วยหรือคนชรา
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผิด
อาญาที่มีลักษณะการกระทำใกล้เคียงกัน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...