อธิบายชุดวิชา

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย (6 หน่วยกิต)
Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ และการประกันภัย
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          กฎหมายว่าด้วยสัญญายืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้ากฎหมายว่าด้วยสัญญาตัวแทน โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะ
ประเภทของตัวแทน หน้าที่และความรับผิดที่มีต่อระหว่างตัวการและตัวแทน และต่อบุคคลภายนอก ความระงับแห่งสัญญาตัวแทนตลอดจนตัวแทน
ค้าต่าง
          กฎหมายว่าด้วยสัญญา นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
          กฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัยชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การประกันวินาศภัย การประกันภัยในการรับขน การประกันภัยคํ้าจุนและการประกันชีวิต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...