อธิบายชุดวิชา

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน (6 หน่วยกิต)
Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จำนอง จำนำ บัญชี เดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้า
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ซึ่งได้แก่ คํ้าประกัน จำนอง จำนำ กฎหมายว่าด้วยสัญญาบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน ซึ่งได้แก่
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้าเกี่ยวกับตั๋วเงินและการประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...