อธิบายชุดวิชา

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (6 หน่วยกิต)
Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งในศาลชั้นต้นตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกา และการบังคับคดีแพ่ง
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อจากชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ตั้งแต่วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
ซึ่งได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับ
ตามคำพิพากษาและคำสั่ง
          กฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การฟ้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ พิพากษาให้ล้มละลาย และการปลดจากการล้มละลาย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...