อธิบายชุดวิชา

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (6 หน่วยกิต)
Procedural Law III: Criminal Procedure
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และการดำเนินการในชั้นบังคับคดี
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา การสืบสวน สอบสวนและนิติเวชศาสตร์
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่อำนาจสืบสวนสอบสวน และอำนาจศาล มาตรการทางบังคับอาญาเกี่ยวกับหมายเรียก หมายอาญา
การจับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุกและการปล่อยตัว การสอบสวน เทคนิคการสืบสวนสอบสวน การสั่งคดีอาญาและการชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา การไต่
สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น คำพิพากษา คำสั่ง การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ
หนักเป็นเบา และการลดโทษ
          สาระสำคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ผู้ชำนาญการพิเศษ และนิติเวชศาสตร์
          วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลเยาวชน และครอบครัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...