อธิบายชุดวิชา

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (6 หน่วยกิต)
English for Lawyers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชากฎหมาย
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่าน และเข้าใจบทความ หรือตำรากฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจความหมายภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...