อธิบายชุดวิชา

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
Thai and Foreign Legal Systems
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ อันมีอิทธิพลต่อกฎหมายนานา ประเทศ และกฎหมายไทย ทั้งนี้
เพื่อจะได้เป็นรากฐานความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ และการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ประวัติและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ประวัติวิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่สำคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ
          ประวัติวิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการจัดทำประมวลกฎหมายในสมัยต่อมา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...