อธิบายชุดวิชา

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Environmental Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสังคม
          2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อม
          3. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และธรรมชาติ ตลอดจนระงับการกระทำที่ก่อให้เกิด มลภาวะของเสียวัตถุอันตราย และการเรียกค่าเสียหายในคดีสภาวะแวดล้อม
          4. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับพลังงาน
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น การควบคุมมลพิษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยเน้นถึง
กฎหมายที่มีอยู่ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน เพื่อให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพตามสมควร และมาตรการเกี่ยว
กับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้อม
          กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายผังเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...