อธิบายชุดวิชา

41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ (6 หน่วยกิต)
Taxation Law I: Income Tax
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีอากร ความสัมพันธ์ของภาษีอากรกับการดำเนินทาง เศรษฐกิจของรัฐ
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีอากรปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีภาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกับระบบเศรษฐกิจ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาป้องกันการเก็บ ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...