อธิบายชุดวิชา

41431 การบริหารงานยุติธรรม (6 หน่วยกิต)
Criminal Justice Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
          2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม ในฐานะเป็นระบบการบริหารรวม
          3. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดในหลักการประสานงานรณรงค์ต่อปัญหาอาชญากรรมในหน่วยงาน กระบวนการ ยุติธรรมและเกี่ยวเนื่อง ตลอด
จนสังคมทั่วไป
          4. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรมที่ ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของ
ประชาชนและเสถียรภาพแห่งชาติ
คำอธิบายชุดวิชา
          การบริหารงานยุติธรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานราชการอย่างหนึ่งประกอบด้วยระบบงานที่สำคัญ คือ ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล
คุมประพฤติและราชทัณฑ์ นอกจากการบริหารงานองค์กรยุติธรรมดังกล่าวแล้ว การบริหารงานยุติธรรมยังครอบคลุมถึงการประสานงานในกระบวน
การยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับ
ภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...