อธิบายชุดวิชา

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (6 หน่วยกิต)
Criminal Law III: Special Law Offenses
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบความผิด ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ
          2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบความผิดของ พ.ร.บ. ต่างๆ
          3. เพื่อให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้จากที่ได้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงาน
          4. เพื่อให้ผู้ผ่านการศึกษาได้ทราบและสำนึกในหน้าที่
คำอธิบายชุดวิชา
          ความผิดเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ สุขภาพอนามัยประชาชน ยาเสพติดให้โทษ
การคมนาคม การพาณิชย์และการเครดิต ความมั่นคงของรัฐ ความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง การพิทักษ์ผู้บริโภค และความเป็นธรรมในด้าน
แรงงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...