อธิบายชุดวิชา

41452 สถาบันระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Institutes
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ และอำนาจหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน
          2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศในปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศซึ่งอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่น สถาบันระหว่างประเทศของ
สหประชาชาติ สถาบันระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาล สถาบันระหว่างประเทศที่ไม่เป็นรัฐบาล สถาบันการกุศลระหว่างประเทศ เช่น องค์การกาชาด
สากล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...