อธิบายชุดวิชา

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (6 หน่วยกิต)
Human Rights Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพัฒนาการและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย
          2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิด
ขึ้นได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย
สหประชาชาติและองค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของไทย สิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของบุคคล สิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรมและความเป็นส่วนตัว สิทธิเกี่ยวกับการเมือง สิทธิเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สิทธิด้านสังคมและวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มซึ่งเสี่ยงต่อถูกการละเมิดสิทธิ สิทธิประชาชน กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิผู้ลี้ภัย
แนวโน้มของสิทธิมนุษยชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...