อธิบายชุดวิชา

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (6 หน่วยกิต)
Health Education and Public Relations for Public Health Work
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมได้
          2. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษา และการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขได้
          3. อธิบายแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ ได้
          4. อธิบายแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้
          5. อธิบายแนวคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพได้
          6. อธิบายความสำคัญและกระบวนการวิจัยในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการและกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษา และการประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข การวางแผนดำเนินงาน และประเมินผลงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษา กระบวนการวิจัยในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...