อธิบายชุดวิชา

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ (6 หน่วยกิต)
Human Development and Health
วัตถุประสงค์
          1 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ และอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี นโยบายและ
กฎหมายด้านสุขภาพ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพได้
          2. บอกรูปแบบบริการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงในการให้
บริการแก่ประชาชนได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้
          4. อธิบายและประยุกต์ทฤษฎีและหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ในการให้บริการทั้งใน หน่วยงานและ
ในชุมชนได้
          5. อธิบายแนวทางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพ การวางแผนและการให้บริการอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การให้บริการ
สุขภาพทั้งที่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนได้
          6. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัยครอบครัวของชุมชนและประเทศได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี นโยบายและกฎหมายด้าน
สุขภาพ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน รูปแบบบริการสุขภาพเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลง แนวคิดพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการ
ของมนุษย์และสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกต์ทฤษฎี และหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคล และครอบครัวในวัยต่างๆ
ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ทักษะในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านสุขภาพการวางแผนการ
จัดบริการ และการให้บริกาอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การให้บริการสุขภาพที่บ้าน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ปัญหา อุปสรรค
และแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัยครอบครัวของชุมชนและประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...