อธิบายชุดวิชา

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (6 หน่วยกิต)
Health Promotion and Disease Prevention
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีดำเนินการในการประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
          3. เพื่อให้สามารถสื่อสารและชี้นำความจำเป็นทางสุขภาพให้แก่สมาชิกชุมชนและบุคลากรวิชาชีพอื่นได้
          4. เพื่อให้มีความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัญหาสุขภาพ
          5. เพื่อให้สามารถวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ปัจจัยทางพฤติกรรม สังคม สภาพแวดล้อมและองค์การ ซึ่งส่งเสริมหรือ
บั่นทอนสุขภาพ แบบแผนการเจ็บป่วยของประชากร พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาในโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค สร้างความเป็นหุ้นส่วน ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การใช้ประโยชน์จากบทความงานวิจัยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การระดมพลังชุมชนและการเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การวางแผนงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...