อธิบายชุดวิชา

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข (6 หน่วยกิต)
Health Planning and Evaluation
วัตถุประสงค์
1. อธิบายแนวคิดและหลักการวางแผนงานสาธารณสุขได้
2. อธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของชาติและวิวัฒนาการและการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยได้
3. จำแนกประเภทปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ประกอบการวางแผนงานสาธารณสุขได้
4. อธิบายวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหรือความต้องการในการวางแผนงาน สาธารณสุขระดับนโยบาย ระดับกลวิธี
     และระดับปฏิบัติงานสาธารณสุขได้
5. อธิบายการวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. อธิบายการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนได้
7. อธิบายหลักการดำเนินงานตามแผนสาธารณสุขที่กำหนดไว้ได้
8. อธิบายการควบคุม กำกับ การนิเทศงาน และการประเมินผลงานสาธารณสุขได้
9. สามารถเขียนรายงาน/โครงการ และประเมินแผนงาน/โครงการได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ในการวางแผน
งานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลวิธีของแผนพัฒนาสาธารณสุข การวางแผนโครงการสาธารณสุข
การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผนงานสาธารณสุขเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หลักการดำเนินงาน
ตามแผนงานสาธารณสุข การควบคุมกำกับงานการนิเทศงานและการประเมินผลแผนงาน/โครงการสาธารณสุข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...