อธิบายชุดวิชา

53407 การบริหารงานสาธารณสุข (6 หน่วยกิต)
Public Health Management
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขได้
          2. สามารถวางแผนการจัดองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดทำงบประมาณ ในการบริหารงานสาธารณสุขได้
          3. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารในการจัดการระบบบริการสาธารณสุขที่มีการถ่ายโอนสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
          4. สามารถใช้กระบวนการบริหารในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมงาน รูปแบบและ เทคนิคในการ
บริหารงานสาธารณสุขได้
          5. สามารถนำระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและแนวโน้ม การบริหาร งานสาธารณสุขได้
          6. การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อตอบสนองอุปสงค์/อุปทาน ทางด้าน
สาธารณสุข
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนการจัดองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์การสั่งการ การประสานงาน
การรายงานผลการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ การควบคุมงาน รูปแบบและเทคนิคในการบริหารงานสาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในการบริหารพัฒนางานสาธารณสุขตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...