อธิบายชุดวิชา

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Economic History and Economic Thoughts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และเข้าใจประวัติ วิวัฒนาการของโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในสมัยโบราณ จนถึงสมัยปัจจุบัน
          2. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยที่เกิดลัทธิพาณิชย์นิยมจนถึงสมัย ปัจจุบัน
          3. เพื่อให้รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลกระทบต่อ แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
          4. เพื่อให้รู้และเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย
          5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและ การพัฒนาของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม
ใหม่ในเอเชีย
          6. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบในประเทศเอเชีย ในแง่ บทบาทของทุน ผู้ประกอบการ แรงงาน
บรรษัทข้ามชาติ และเทคโนโลยี
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์ปัญหาของระบบเศรษฐกิจ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเน้นประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผู้ประกอบการ แรงงาน บรรษัทข้ามชาติ และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อโครงสร้างและการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นแนวคิดของ สมิธ
มัลธัส ริคาร์โด มาร์กซ์ มาร์แชล เคนส์ และนักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส์ มิลตัน ฟรีดแมน ทฤษฎีกลุ่มพึ่งพิงทางเศรษฐกิจและระบบโลก เศรษฐศาสตร์
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันร่วมสมัยอื่นๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...