อธิบายชุดวิชา

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (6 หน่วยกิต)
Microeconomic and Macroeconomic Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และเข้าใจทฤษฎีและแบบจำลองทางจุลเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้รู้ทฤษฎีและเข้าใจแบบจำลองทางมหเศรษฐศาสตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีและแบบจำลองทางด้านจุลเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการสร้างแบบจำลองต่างๆ บทบาทของกลไกราคาในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าว ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โครงสร้าง
ของตลาดลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์และการประเมินผลทฤษฎีหน่วยธุรกิจในตลาดลักษณะต่างๆ ที่กล่าวถึง การกำหนดราคาปัจจัยการผลิตทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปและศึกษาถึงหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
          ทฤษฎีและแบบจำลองทางด้านมหเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การกำหนดรายได้ประชาชาติผลิตผล การจ้างงานและระดับราคา การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กลุ่มคลาสสิก
คลาสสิกใหม่และเคนส์ และพิจารณาผลของปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์ของผู้บริโภคและอุปสงค์ต่อการลงทุน อุปทานของเงิน อัตราดอกเบี้ย และนโยบายทางด้านการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลที่มีต่อการจ้างงานและระดับราคาโดยมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความจำเริญทางเศรษฐกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...