อธิบายชุดวิชา

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน (6 หน่วยกิต)
Financial Institution and Investment
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินประเภทต่างๆ
          2. เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน และตลาดทุน
          3. เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตลาดการเงินระหว่างประเทศ
          4. เพื่อให้มีความรู้เรื่องการลงทุนและสามารถประยุกต์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
          5. เพื่อให้มีความรู้ในการจัดการและบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันทางการเงินประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่ออัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์และการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินในตลาดการเงินภายในและระหว่างประเทศ
บทบาทของผู้บริโภค หน่วยธุรกิจ และภาครัฐในตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน การจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การป้องกัน
ความเสี่ยง ดุลยภาพในตลาดทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อ๊อพชั่น ฟิวเจอร์ และอนุพันธ์ต่างๆ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...