อธิบายชุดวิชา

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (6 หน่วยกิต)
Public Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาล
          2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสมทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาลได้
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร การบริหารและการปฏิรูปภาษีอากรของประเทศ
          4. เพื่อให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายและการ ก่อหนี้ของรัฐบาลได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีการเลือก
ของสังคม การวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสมทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล การใช้จ่ายของรัฐเพื่อสวัสดิการสำหรับประชาชน การวิเคราะห์การใช้จ่ายของ
รัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากร ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากรของไทย การบริหาร
และการปฏิรูปภาษีอากร รัฐวิสาหกิจกับการคลังรัฐบาล การคลังรัฐบาลท้องถิ่น การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ นโยบายการคลังกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...