อธิบายชุดวิชา

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน (6 หน่วยกิต)
Home Economics and Community Development
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การกาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานในการพัฒนา
ครอบครัว และชุมชนทางด้านอาหารและโภชนาการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การอนามัยแม่และเด็ก และอื่นๆ ตลอดจนการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ การระดมแสวงหา อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...