อธิบายชุดวิชา

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม(6หน่วยกิต)
Family and Ecology
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างบุคลิกภาพของคน โครงสร้างของครอบครัวในสังคมไทย อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการดารงชีวิต การสร้างค่านิยม การเตรียมพร้อมเพื่อการสร้างครอบครัว ที่มั่นคง การปรับตัวในชีวิตครอบครัว ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และแนวทางแก้ปัญหา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...