อธิบายชุดวิชา

70323 สุขภาพเด็ก(6หน่วยกิต)
Child Health
คำอธิบายชุดวิชา
          ปัญหาสุขภาพของเด็กที่อยู่ในเขตเมืองและชุมชน สาเหตุ การป้องกัน การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ ระหว่างอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด
หลังคลอด และวัยเด็ก ปัญหาที่เกิดจากพันธุกรรม การติดเชื้อ ทุพโภชนาการ พยาธิ ท้องร่วง อาเจียน ชัก และอาการที่ผิดปกติอื่นๆ แนวทางปฏิบัติในการให้การดูแล
อย่างถูกต้อง ความรู้เกี่ยวกับบริการอนามัย ระดับชุมชน ในด้านการช่วยเหลือเด็กและประชาชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...