อธิบายชุดวิชา

70324 อนามัยครอบครัว(6หน่วยกิต)
Family Health
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยในประเทศไทย ปัญหาประชากรและการวางแผนครอบครัว ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมและ
สุขปฏิบัติ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานของร่างกาย การปฏิบัติงานของหญิงตั้งแต่มีครรภ์จนถึงหลังคลอด การดูแลรักษาอนามัยของสมาชิกต่างวัยใน
ครอบครัว ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย อุบัติเหตุในบ้าน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...